Raad van Toezicht

De raad van toezicht heeft tot taak toezicht te houden op het beleid van het bestuur en op de algemene gang van zaken in het pensioenfonds. Zij zijn belast met het toezien op adequate risicobeheersing en evenwichtige belangenafweging door het bestuur en legt verantwoording af over de uitvoering van de taken en de uitoefening van de bevoegdheden aan het verantwoordingsorgaan en de werkgever, het belanghebbendenorgaan en in het bestuursverslag. De raad van toezicht staat het bestuur met raad ter zijde en volgt hierbij de Code Pensioenfondsen
 
Wij beschikken over een poule van geschikte kandidaten met een diversiteit aan kennis en kunde waarbij wij uw raad van toezicht met de benodigde kwaliteit kunnen bemensen. 
 
U zoekt een lid voor de Raad van Toezicht voor uw pensioenfonds? Kijk verder op onze website bij Executive Search

Wilt u meer weten over deze dienstverlening? We bespreken graag de mogelijkheden.

Antwoordformulier