Waarborging kwaliteit

Intern toezicht door middel van visitatie of middels een Raad van Toezicht is voor pensioenfondsen erg belangrijk. Het is daarom van het grootste belang dat de kwaliteit van de visitatie, de visiteurs en de leden van de RvT wordt gewaarborgd. De Visitatie Commissie Pensioenfondsen heeft protocollen ontwikkeld voor visitaties alsook voor het functioneren als lid van een RvT. Deze protocollen beschrijven de verschillende stadia van het intern toezicht, de benodigde documenten en de onderwerpen die aan de orde komen. Ook de uiteindelijke rapportage bij een visitatie en aanbevelingen zijn beschreven in onze protocollen. Wij staan voor kwaliteit, daarom voldoet onze dienstverlening aan drie voorwaarden:

  • wij staan garant voor de kwaliteit van onze individuele visiteurs en leden van een RvT;
  • wij stellen commissies/RvT’s samen die gezamenlijk het gehele interne toezicht bestrijken;
  • onze visitaties en functioneren als lid van een RvT worden op vergelijkbare wijze verricht op basis van protocollen.

Aansprakelijkheid visiteurs Het is van cruciaal belang dat de partij die het intern toezicht bij het pensioenfonds verricht, de aansprakelijkheid voor haar toezichthouders heeft afgedekt. Onze toezichthouders, zowel de visiteurs als de leden van een RvT handelen daarom onder de bescherming van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.