Visitatie Commissie Pensioenfondsen

De Visitatie Commissie Pensioenfondsen B.V. is een zelfstandige entiteit – gepositioneerd als onderdeel van &Gommer Pensions Group, die de invulling van intern toezicht faciliteert zowel door middel van het beschikbaar stellen van een visitatiecommissie maar ook middels het voorstellen van potentiële leden voor een Raad van Toezicht.

Onze visitatiecommissies toetsen het interne toezicht binnen jouw pensioenfonds op basis van de bestaande structuren en procedures. Tevens doen wij aanbevelingen ter bevordering van het interne toezicht. Hierbij gaan wij altijd uit van de Code Pensioenfondsen en van de VITP-toezichtcode. Daarnaast verrichten wij onze werkzaamheden aan de hand van speciaal ontwikkelde procedures en protocollen.

Onze visiteurs zijn onafhankelijk, deskundig en uiterst gekwalificeerd. Elke visitatiecommissie bestaat uit minimaal drie leden die vanuit de volgende drie clusters invulling geven aan een visitatie:

 • financieel/economisch;
 • juridisch/communicatief;
 • algemeen/bestuurlijk.

Door onze uniforme aanpak, versterkt door de kwaliteit van onze leden, beperken wij de tijd én de investering die het interne toezicht van je vergt.

Verder zijn de meeste leden ook een prima kandidaat voor jouw Raad van Toezicht. De kwaliteit is uiteraard hetzelfde als bij een visitatiecommissie.

De VCP houdt inmiddels toezicht op vele miljarden pensioenvermogen en is daarmee een van de grootste spelers in de markt van intern toezicht.

Een aantal van de pensioenfondsen die de VCP visiteert:

 • Loodswezen
 • Ikea
 • Ernst & Young
 • Dierenartsen
 • Atradius
 • Honeywell

Daarnaast heeft de VCP de Raad van Toezicht bemenst van onder andere Gasunie, Thales en Hewlett Packard. 

Waarborging kwaliteit
Intern toezicht door middel van visitatie of middels een Raad van Toezicht is voor pensioenfondsen erg belangrijk. Het is daarom van het grootste belang dat de kwaliteit van de visitatie, de visiteurs en de leden van de RvT wordt gewaarborgd. De Visitatie Commissie Pensioenfondsen heeft procedures en protocollen ontwikkeld voor visitaties alsook voor het functioneren als lid van een RvT. De protocollen beschrijven de verschillende stadia van het intern toezicht, de benodigde documenten en de onderwerpen die aan de orde komen. Ook de uiteindelijke rapportage bij een visitatie en aanbevelingen zijn beschreven in onze protocollen.

Wij staan voor kwaliteit, daarom voldoet onze dienstverlening aan drie voorwaarden:

 • wij staan garant voor de kwaliteit van onze individuele visiteurs en leden van een RvT;
 • wij stellen commissies/RvT’s samen die gezamenlijk het gehele interne toezicht bestrijken;
 • onze visitaties en functioneren als lid van een RvT worden op vergelijkbare wijze verricht op basis van protocollen.

Aansprakelijkheid visiteurs
Het is van cruciaal belang dat de partij die het intern toezicht bij het pensioenfonds verricht, de aansprakelijkheid voor haar toezichthouders heeft afgedekt. Onze toezichthouders, zowel de visiteurs als de leden van een RvT handelen daarom onder de bescherming van een beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

VITP
Daarnaast zijn alle visiteurs lid van de Vereniging Intern Toezichthouders Pensioensector en zijn derhalve gebonden aan de gedragscode zoals door de VITP afgesproken.

Voor meer informatie kun je contact met ons opnemen via 013-207 00 52 of per mail info@visitatiecommissie.nl

Een vraag stellen via het antwoordformulier kan ook, dan nemen wij zo snel mogelijk contact met je op.

Antwoordformulier VCP